LLISTATS D'ALUMNES BENEFICIARIS:

Llistat d'alumnes beneficiaris de la 1a fase

El pagament de les ajudes es realitzarà per transferència bancària als comptes dels beneficiaris el dia 26 de febrer.

RECURSOS:
Contra l'anterior resolució podrà interposar els següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a aquell en què s'haja publicat. Si transcorre un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu de València en el termini de sis mesos.

b) Recurs contenciós administratiu davant el jutjat del contenciós administratiu de València dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la recepció de la notificació.

A més podrà interposar qualsevol un altre que crea convenient a la defensa dels seus drets reconeguts en la constitució i en les lleis.

BASES:

Bases reguladores per al programa #XarxaLlibres

Instruccions per a les families

Enllaç al formulari electrònic de la GVA

PRESENTACIÓ:

  • Alumnes empadronats i escolaritzats en centres de Catarroja: del 9 al 18 de desembre, en els centres escolars, d'acord amb el següent calendari
     Calendari de presentació de sol·licituts

  •  Alumnes empadronats a Catarroja i escolaritzats en centres d'altres localitats: del 9 al 18 de desembre, en l'Oficina Integral d'Atenció Ciutadana