Territori Catarroja

Llicències

Obres, activitats, altres...

PGOU

Plà General d'Ordenació.

Vía Pública

En construcció

PTM Catarroja

Pla Territorial Municipal davant d'emergències.

Àrea de Territori

En l'Àrea de territori es gestiona la planificació i desenrotllament urbà de Catarroja.

El seu objectiu és conjugar les necessitats de creixement urbà amb els principis del desenrotllament sostenible, la millora del medi ambient, la protecció del patrimoni urbà i cultural, procurant així la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans.