Edicte d'aprobació definitiva de l'Ordenança de Transparència, Accés a la informació pública, Participació ciutadana i Bon govern de l'Ajuntament de Catarroja

 Edicte de publicació en el BOP 30/07/2018 
La present ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació en el BOP (30/07/2018) conforme establix l'art. 70.2 de la llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.