Procés de selecció Pla d'Ocupació 2016

ACTES PROVISIONALS

En compliment de l'article sisè de les bases del procés de selecció, es publiquen les actes provisionals del mateix.
A partir d'aquesta publicació el candidat disposarà de 2 dies hàbils, per a presentar al·legacions degudament justificades. No s'admetrà com a al·legació la presentació de documentació que no estiguera presentada en termini tal com estableix la base cinquena sobre presentació de sol·licituds.
Data de publicació: 1 de febrer de 2017

 

Obert el procediment de selecció del Pla d'Ocupació 2016 per a la contractació de persones aturades, per a l'execució d'obres o serveis d'interès general o social, mitjançant oferta d'ocupació al centre Servef dels següents llocs de treball. El que es dóna comunicació a l'efecte de publicitat del procés selectiu.

comissió de baremació. Correcció

ELS/LES CANDIDATS/ES VINDRAN REMESOS/ES PEL CENTRE SERVEF D'OCUPACIÓ

Criteris per a la selecció:
BOP 224, 21/11/2016
BOP 11, 17/01/2017
Ordre 8/2016 de 07/07/2016 de la Conselleria de Economía Sostenible (DOCV 7825 - 11/07/2016)